Ancient India

Books and Authors in Ancient India

Ancient India Books and Authors

Reference for Ancient India Books, Indian History Books, Indian History book authors, Ancient India book types, Ancient India book lists, history guide books on historytuitions.com. Information on Ancient indian writers and their books.

Book Author
Astadhyayi Panini
Mahabhasya Patanjli
Nagananda Harshvardhana
Naishadhacharita Sri Harsha
Mrichhakatika Sudraka
Gitagovinda Jayadev
Navratna Virsena
Mudrarakshasa Visakdatta
Rajtarangini Kalhana
Kathasaritsagar Somdeva
Kamasutra Vatsayana
Prashnottarmalika Amoghavarsha
Swapanvasdattam Bhasa
Buddha charita Asvaghosa
Natyashastra Bharata
Abhigyan Shakuntalam Kalidasa
Vikramorvashi Kalidasa
Raghuvansan Kalidasa
Amarkosa Amarshmha
Panc hsidhantika and Brihat Samhita Varharmihara
Surya Sidhanta and Aryabhatta Aryabhatta
Panch tantra Vishnu Sharma
Nitisara Kamandaka
Aihole Prasasti Ravi Kriti
Indica Megasthanese
Arthasastra Kautilya
Charaka Samhita Charaka
Lilawati Bhaskara II
Harshacharita and Kadambari Harsha vardhan
Ratnavali Harsha vardhan
Gathasaptashati Hala
Nitisara Kamandaka

Ancient India Poets, Indian Epic Poets, Epic Poet Lists, List Of Ancient Indian Poets

Information on List Of Ancient Indian Poets. Read more about Ancient Indian Poets and Their Poems. Famous indian poets and their poems.

Poet King
Ashvaghosa Nagarjuna, Vasumitra Kanishka
Harisena Samudragupta II
Amarsimha Chandra gupta II
kalidasa Chandragupta II
Banabhatta Harshavardhana
Ravikirti Pulkesin II
Bhavabhuti Yasovarman
Mahaviracharya Amoghavarsha
Jinsena Amoghavarsha
Dandin Narsimhavarman
Rajashekhar Mahindrapala
Bilhana Vikramaditya VI
Viknaneshvara Vikramaditya VI
Kamban Chola

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button